นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา สิทธิส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญต่อองค์กรของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้รัดกุมขึ้น เราขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งในเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ขององค์กรในเครือของเราหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื้อหาปลีกย่อยของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลขององค์กรในเครือค่ายของเราทั่วโลกนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หากท่านต้องการทราบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดเฉพาะกับตัวท่าน ท่านสามารถแจ้งฝ่ายทะเบียนของการอบรมนั้นๆหรือศูนย์ที่จัดการอบรมเมื่อท่านเดินทางไปถึงสถานที่นั้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์หรือแบบธรรมดา ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ระบุในใบสมัคร และแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนหลักสูตร โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในองกรณ์ของเรา ผู้ที่ “จำเป็นต้องรู้” เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่นนายทะเบียนของศูนย์ / ของหลักสูตร และอาจารย์ผู้ช่วยผู้ดำเนินการตามหลักสูตรที่ท่านสมัครเข้าอบรม

หากท่านต้องการ "บอกต่อเพื่อนเรื่องวิปัสสนา" ท่านจำเป็นต้องแจ้งอีเมลของท่านและของบุคคลที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อเราสามารถติดต่อเพื่อนของท่านและแนะนำเว็บไซต์ของเราไปยังบุคคลนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้ได้แก่ อีเมลของท่านและอีเมลเของเพื่อนท่าน นอกจากนี้เรายังอาจเก็บข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่นประเภทของเบราเซอร์ที่ท่านใช้ (เช่น Firefox, Netscape, Opera หรือ Internet Explorer), ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ (เช่น, Windows, Mac OS หรือ Linux) และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน (เช่น America Online, Earthlink)

เราเอาข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครและแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อพิจารณาในการตอบรับเข้าการอบรม และใช้เป็นข้อมูลทะเบียนในหลักสูตรนั้น ๆ เรายังพบว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนาอยู่เป็นประจำมักเข้าร่วมการอบรมติดต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกในการรับสมัครของหลักสูตรต่อไป และเพื่อบันทึกประวัติและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม เราอาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านไว้อย่างไม่มีกำหนด โดยจะไม่ขัดต่อกฎหมายของแต่ละเขตการปกครอง บางครั้งหากท่านไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสาร เราอาจใช้ชื่อ ที่อยู่ และ / หรือ อีเมลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร หรือบริการ ที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา เราใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นที่ท่านให้ ในกรณี "บอกต่อเพื่อน" เพื่อแจ้งข่าวสารและเว็บไซต์ของเรา บางครั้งเรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปรับปรุงการออกแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์ และเพื่อให้เราสามารถเข้าใจการใช้งานว่าใครกำลังเข้าเว็บไซต์ของเรา จากที่ใด และไฟล์ใดที่กำลังถูกใช้งาน เพื่อวิเคราะห์การใช้งาน เว็บไซต์วิปัสสนานี้ไม่เคยให้ข้อมูลส่วนบุคของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ระดับภูมิภาคบางแห่งขององค์กรของเราอาจมีบริการ รับบริจาคทางบัตรเครดิต ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติ นอกเหนือจากนั้นเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกองค์กรและองค์กรในเครือของเรา ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย เช่นการดำเนินการตามคำสั่งศาลหรือหมายเรียก นอกจากนี้เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ

อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่และธรรมบริกรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลที่ท่านส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มในการลงทะเบียน เฉพาะที่เห็นว่าจำเป็นต้องทราบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อมาถึงที่ศูนย์หรือถึงนายทะเบียนของหลักสูตร ก็จะถูกเก็บรักษาโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และมีระบบการดูแลข้อมูลส่วนตัวโดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถดึงข้อมูลของท่านได้  อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละประเทศที่มีการจัดหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้ ความเสี่ยงเดียวที่อาจทำให้ข้อมูลของท่านรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจคือกรณีการยื่นคำร้องทางอีเมล ซึ่งมีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมอีเมลของเราอาจไม่ปลอดภัย โปรดอย่าใช้การสมัครทางอีเมลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ว่าท่านพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ด้วยตัวเอง

องค์กรของเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากใบสมัครด้วยการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เราถือว่าการส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของท่านเป็นการยินยอมให้เราดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในใบสมัครด้วยคอมพิวเตอร์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในใบสมัครของท่านด้วย ทั้งการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่ท่านส่งมาในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยจะไม่ขัดต่อกฎระเบียบสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเขตการปกครอง นอกจากนี้ในกรณีที่มีการส่งใบสมัครทางอีเมลผ่าน Google Apps การจัดการข้อมูลจะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและระบบดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ Google ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเขา เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ในบางกรณีเราจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของหลักสูตร  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในการเข้าร่วมการอบรมในอนาคต  หรืออาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่อไป ในกระบวนการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยๆ ทางเราขอให้ความมั่นใจว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลนี้  จะมีการเผยแพร่ให้เฉพาะกับอาจารย์ผู้ช่วยและผู้รับลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรต่อไป เราจะถือว่าการเข้าร่วมหลักสูตรของท่านเป็นการยินยอมในการดำเนินการและจัดข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการถ่ายโอนข้อมูลนั้นด้วย

การเก็บข้อมูลโดยไซต์ภายนอก

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ระบุการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลที่เราเก็บมาจากท่าน เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากเรา ท่านจึงควรศึกษานโยบายการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นเพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดในการส่งหรือเก็บข้อมูล  และเนื่องจากองค์กรวิปัสสนาของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลขององค์กรอื่น ท่านจึงต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายสิทธิส่วนบุคคล (ถ้ามี) ขององค์กรนั้น ๆ โดยองค์กรวิปัสสนาของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยองค์กรเหล่านั้น ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กรอื่นๆเหล่านั้น

อิเล็กทรอนิกส์ คุกกี้

อิเล็กทรอนิกส์ คุกกี้ คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ไฟล์นี้จะมีหมายเลขที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของเราทราบว่ากำลังสื่อสารกับเครื่องไหนอยู่ เราสร้างคุกกี้เมื่อท่านใช้แบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเรียน และเรายังใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าท่านเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ปฏิบัติเก่าหรือไม่ คุกกี้บางตัวจะถูกใช้งานเฉพาะในเวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราเซอร์ของท่าน เว็บไซต์วิปัสสนาภูมิภาคบางแห่งก็อาจใช้คุกกี้

สิทธิส่วนบุคคลของเยาวชน

ตามที่ระบุในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเยาวชนของสหรัฐอเมริกา U.S. Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (และกฎหมายของประเทศอื่นที่คล้ายกัน) เราไม่สามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเยาวชนนั้น หากเราพบว่ามีข้อมูลของเยาวชนที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอยู่ เราจะลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากฐานข้อมูลเราให้เร็วที่สุด

สิทธิส่วนบุคคลสำหรับบางประเทศ

โปรดทราบว่าแต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเฉพาะของแต่ละประเทศนั้น องค์กรวิปัสสนาของเราทั่วโลกได้มีการพัฒนานโยบายสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งอาจมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างไปจากนโยบายทั่วไปที่กำหนดไว้ข้างต้น ท่านสามารถขอสำเนานโยบายเหล่านี้ได้โดยติดต่อนายทะเบียนหลักสูตรของศูนย์ที่ท่านส่งใบสมัครและ / หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือที่ศูนย์เมื่อท่านเดินทางมาถึงสถานที่อบรมนั้นๆ

Dhamma.org มุ่งมั่นที่จะปกป้อง "สิทธิและเสรีภาพ" ของบุคคลซึ่งข้อมูลที่ Dhamma.org รวบรวมตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตามรายการข้างต้นได้ โดยเขียนถึง dhamma.org ที่ privacy@dhamma.org นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวมาแล้ว แบบฟอร์มแต่ละฉบับ ที่ใช้ในการการสมัครลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังประกอบด้วยชุดการเปิดเผยข้อมูลและความยินยอม ซึ่งมีไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่าน

เลือกที่จะเข้าร่วม / เลือกที่จะไม่เข้าร่วม

ท่านสามารถ "เลือกที่จะไม่เข้าร่วม" เป็นสมาชิกในการรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา จากองค์กรวิปัสสนาของเรา ทั้งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ในบางกรณีท่านอาจสามารถเลือกรับข่าวสารจากศูนย์ในพื้นที่ของท่านได้ และหากท่านต้องการให้มีการลบชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านจากฐานข้อมูลของเรา ท่านก็สามารถทำได้ โดยส่งอีเมลถึงเราตามที่อยู่ต่อไปนี้: database-remove@dhamma.org นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อศูนย์วิปัสสนาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของท่าน และขอให้เขาลบข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วย

วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยลายสิทธิส่วนบุคคลในการเก็บรักษาข้อมูลหรือกฏระเบียบอื่นๆของเว็บไซต์วิปัสสนาหรือการนำข้อมูลไปใช้ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่: webmaster@dhamma.org

วันเริ่มบังคับใช้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 องค์กรวิปัสสนาของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือเป็นการยอมรับนโยบายที่อ้างถึงข้างต้น