Sekretesspolicy

 

Tack för att du besöker denna hemsida för Vipassanameditation. Vi är noga med att skydda din personliga integritet. Därför lämnas denna information om riktlinjer och annat du bör känna till när det gäller insamling och hantering av personuppgifter på våra hemsidor, här och i andra delar av världen. Var dock medveten om att rutinerna för hantering av personuppgifter kan variera från land till land. Sekretsspolicyn för det land där du ansöker kan läsas på hemsidan för de flesta center eller kursplatser. Den kan också begäras från kursregistratorerna eller läsas på kursplatsen.

Vilken information som samlas in

Om du registrerar dig för en kurs i Vipassanameditation online eller konventionellt, kan information av följande slag komma att samlas in: namn, adress, epostadress, telefonnummer, faxnummer, samt annan information av personlig natur som frågas efter i kursansökan eller annars under ansökningsförfarandet, eller i det registreringsformulär som du fyller i vid ankomsten till kursen. Ansöknings- och registreringsformulär förvaras på ett säkert sätt av kursarragörerna. Informationen i dessa formulär kommer endast göras tillgänglig för dem som fullgör vissa särskilda uppgifter i anslutning till kurserna och därför behöver läsa informationen, främst kursregistratorn, centerföreståndaren och den eller de assistentlärare som håller kursen du söker till.

Om du använder tjänsten "Berätta för en vän om Vipassana" innebär det att din och den andre personens epostadress överförs så att en hälsning kan skickas tillsammans med adressen till vår hemsida. Det betyder att alltså din och den andre personens epostadress hanteras elektroniskt liksom annan information som är knuten till epostadressen. Vi kan också komma att samla in viss annan information när du besöker vår hemsida, som vilken webbläsare du använder (t.ex. Firefox, Netscape, Opera eller Internet Explorer) och domännamnet för din Internetoperatör.

Hur vi använder informationen

Den information du lämnar om dig själv under ansökningsförfarandet och i registreringsformuläret använder vi för att ta ställning till din ansökan och för att registrera dig för kursen. Vi kan komma att använda uppgifter om namn, postadress och/eller epostadress för att efter kursen skicka dig nyhetsbrev och annan information om Vipassana-aktiviteter, om du inte begärt att inte få sådan information. Vi lämnar aldrig ut uppgifter som kan härledas till dig personligen till tredje part, varken för kommersiella eller andra syften. Vi lämnar över huvud taget inte ut sådana uppgifter till någon utanför vår organisation, utom när vi är skyldiga att göra detta enligt lag, t.ex. till följd av beslut av domstol eller annan myndighet.

Lärare och assistentlärare, liksom servare som utför olika uppgifter i anslutning till kursen, har tillgång till den information du lämnat under ansökningsförfarandet eller på registreringsformuläret endast i den utsträckning de behöver informationen för att fullgöra sina uppgifter. All information behandlas konfidentiellt och skyddas från obehörig åtkomst så snart den når centret eller kursregistratorn. Risk för obehörig åtkomst finns endast när informationen skickas över Internet, eftersom elektronisk kommunikation inte helt kan skyddas från obehörig åtkomst. Använd inte epost eller online-ansökningsformuläret för att kommunicera med oss om du inte är beredd att ta denna risk.

Ansökningsformulär och uppgifter som lämnas i dessa behandlas och lagras elektroniskt. Våra datorer är placerade i olika länder. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att uppgifterna du lämnar i din ansökan eller annars under ansökningsförfarandet behandlas, lagras och i förekommande fall överförs till datorer placerade i andra länder, allt enligt den lagstiftning för hantering av personuppgifter som gäller i respektive land. I vissa fall använder center Google Apps för att hantera ansökan, vilket innebär att din ansökan kommer att vara underkastad Googles regler för sekretess och säkerhet. För att stödja eleverna på bästa kan det någon gång hända att lärare för anteckningar om elevers hälsa eller uppförande i anslutning till kurserna. Genom att skicka in ansökan samtycker du även till detta.

Insamling av information av tredje part

Sekretesspolicyn omfattar bara hanteringen av den information som vi får från dig. Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor som följer andra riktlinjer. Du bör själv undersöka vilka riktlinjer dessa hemsidor tillämpar, eftersom vi inte har något att göra med vilka uppgifter dessa hemsidor lämnar eller samlar in. Vipassana-organisationerna ansvarar inte för hur dina personuppgifter hanteras av dessa hemsidor. Vi rekommenderar därför att du informerar dig om detta innan du lämnar information på sådana hemsifor.

Cookies

En "cookie" är en textfil som innehåller en liten mängd information som vår server laddar ner till din dator när du besöker vår hemsida. Filen innehåller ett unikt nummer som gör att vår server vet vilken dator den kommunicerar med. Vi skapar en cookie när du ansöker till en kurs online. Vi använder också en cookie för att veta om du loggat in som gammal elev eller inte. En del cookies stannar på din dator bara så länge du besöker hemsidan. Den raderas automatiskt när du stänger av din webbläsare. Lokala Vipassanahemsidor kan också använda cookies.

Information som rör barn och ungdomar

De riktlinjer för skydd för personuppgifter som tillämpas för Vipassanakurser gäller även för kurser för barn och ungdomar. Vi begär därför inte och samlar inte in information som rör barn eller ungdomar utan vårdnadshavares samtycke. Skulle det komma till vår kännedom att sådan information på något sätt blivit tillgänglig för centret kommer vi att radera informationen så snart vi får kännedom om den.

Lokala riktlinjer för hantering av personuppgifter

Olika länder kan ha olika regler för hantering av personuppgifter. Vipassana-organisationer runtom i världen har därför utvecklat särskilda riktlinjer för att uppfylla den lagstiftning som gäller i respektive land. Dessa riktlinjer kan avvika från den generella policy som anges här. Den lokala sekretesspolicyn har läsas på respektive centers hemsida. Den kan också begäras från kursregistratorerna eller läsas på kursplatsen.

Dhamma.org har åtagit sig att uppfylla de "rättigheter och friheter" som gäller för den information som Dhamma.org samlar in enligt den lagstiftning som är tillämplig, vilket omfattar men inte är begränsat till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Enligt gällande lagstiftning för personuppgifter kan du ha bl.a. följande rättigheter när det gäller de uppgifter vi samlar in eller som rör dig:

- Rätt till tillgång till information, dvs. rätt att få besked om vilka uppgifter som behandlas, var uppgifterna behandlas och att få tillgång till denna information;

- Rätt att få information korrigerad eller raderad, dvs. rätt att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständig information kompletterad, och rätt att få uppgifter raderade om det finns legitima skäl;

- Rätt att begränsa användningen av uppgifter, dvs. rätt att begära att vissa uppgifter inte längre ska få behandlas;

- Rätt till dataöverförbarhet, dvs. rätt att få tillgång till uppgifter i ett format som är strukturerat och lätt att tillgodogöra sig samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig;

- Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter, dvs. rätt att kräva att vissa uppgifter inte behandlas när det finns legitima skäl för en sådan begäran, t.ex. att uppgifter inte ska få användas för marknadsföring eller profilering;

- Rätt att kontakta behörig myndighet för dataskydd om uppgifter skulle behandlas i strid med lag eller andra regler.

Du kan göra gällande dina nyss nämnda rättigheter genom att skriva till dhamma.org på privacy@dhamma.org. I tillägg till detta följer med varje ansökan till en kurs i Vipassanameditation att information lämnas och samtycken ges. Även med detta följer vissa rättigheter.

Opt-Out/Opt-In

Vipassana-organisationerna kan komma att använda uppgifter i sin databas för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om Vipassana-aktiviteter några gånger om året. Vill du att vi stryker ditt namn och din adress från utskickslistan, var vänlig meddela oss på database-remove@dhamma.org. Du kan också vända dig till ditt lokala center och begära att bli struken från databasen. Detta innebär att du inte får nyhetsbrev eller annan information från kursarrangörerna.

Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vad som annars gäller för webbplatser för Vipassanameditation, var vänlig kontakta webmaster@dhamma.org.

Giltighet

Denna sekretesspolicy gäller fr.o.m. den 15 maj 2007. Vipassana-organisationerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy i enlighet med vad de anser lämpligt. Att du använder våra webbplatser innebär att du godtar de villkor som gäller för användningen av dessa.