બાળકો અને કિશોરો માટે આનાપાન ધ્યાન.

વિશેષતાઓ

  • આનાપાન ધ્યાન વિશે વધુ જાણો.
  • 80 થી વધુ દેશોમાં ફેલાયેલા, વિશ્વભરના 300 થી વધુ સ્થળોમાંથી, તમારી નજીક સ્થળ શોધો જ્યાં આનાપાન ધ્યાન શિબિરો યોજવામાં આવે છે.
  • શોધવાના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી જેમ કે, તારીખો, ક્ષેત્રો, અને સૂચનાની ભાષાઓ, આનાપાન ધ્યાન શિબિરો શોધો.
  • આનાપાન ધ્યાન શિબિરમાં ભાગ લેવા અરજી કરો અને નામ નોંધાવો.
  • ડાઉનલોડ ઓડિયો સામગ્રી અને જુદી જુદી ભાષાઓમાં આનાપાન ધ્યાનની પ્રેક્ટિસ કરો.
  • બાળકો માટે આનાપાન ધ્યાન સંબંધી જુદી જુદી ભાષાઓમાં વિડીયો જુવો

ડાઉનલોડ કરો

Ctc both qr code
App store us uk
Play store badge